شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:15
پروژه 6 واحد خیابان گلشن 7 تیر – آقای مهندس کرمانی
09/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :