شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:05
پروژه 5 واحدی بلوار وکیل آباد سیدرضی 20- آقای صدری
09/10/1400
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار ملک آباد گویا 5 – آقای مهندس دهستانی
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی خیابان باهنر 6

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - باهنر 6
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس صابری و آقای مهندس هاشمی عطار