شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 22:15
پروژه باغ دوپلکس چشمه گیلاس – آقای بوستانی – کارخانه تبرک
09/10/1400
پروژه 5 واحدی بلوار وکیل آباد سیدرضی 20- آقای صدری
09/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان نیلوفر 11

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- نیلوفر 11
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس بی طرف و معصوم زاده و ذبیحی