شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 19:00
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد یاسمن 6 – آقای مهندس آهویی
09/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :