شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 20:04
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بلوار ناصرخسرو – آقای مهندس مریمی – آقای حسین پور
09/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :