شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 03:28
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد قدس 9 – آقای معین درباری – رستوران معین درباری
09/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :