شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:26
پروژه مجتمع تجاری اقامتی ایمان – خیابان نواب صفوی – سال 93 – AKE -PMS
09/10/1400
 

پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید صدوقی - اصفهان

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : اصفهان - بیمارستان شهید صدوقی
سال اجرا :1398
کارفرما: