شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:19
پروژه مرکز مالی و اقتصادی مشهد پاژ – شرکت بنا گستران هشتم توس کنترل تاسیسات داخل پارکینگ سال 95- Delta
09/10/1400
 

پروژه تجاری اداری ساختمان غذایی رز - چهارراه گلریز

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - چهارراه گلریز
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس شاهینی