شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:51
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد قدس 9 – آقای معین درباری – رستوران معین درباری
09/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :