شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
ساعت 07:05
پروژه 6 واحدی بلوار سجاد گلایل 10 – یاس 2 – آقای پاکروان
11/10/1400
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار سجاد نبش بزرگمهر جنوبی 8 – آقای مهندس خجسته مهر
09/10/1400
 

پروژه 7 واحدی هاشمیه 16

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - هاشمیه 16
سال اجرا :1392
کارفرما :آقای مهندس امینی - آقای ایرانژاد – کارخانه سفید گوشت