شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 19:30
پروژه 6 واحدی بلوار امامت – آقای شریعتی نیا
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار وکیل آباد نبش عدل 7

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار وکیل آباد نبش عدل 7
سال اجرا :
کارفرما :آقای مهندس ابریشمی