شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 03:26
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بیرجند خیابان مدرس – آقای فرزانگان
09/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی به همراه دوپلکس بلوار ملک آباد قدس 9

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد- قدس 9
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس وحدتی