شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:44
پروژه بیمارستان رضوی – بخش ICU – آستان قدس رضوی
09/10/1400
پروژه درمانگاه ولی عصر – وکیل آباد 63 – BMS – Delta – Tantron
09/10/1400
 

مجتمع درمانی تخصصی شهید علی نجفی – سرافرازان- سال 98و 99

امکانات اجرا شده هوشمند سازی: BMS – Schneider

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - انتهای بلوار سرافرازان
سال اجرا : 1398-1399