شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:57
پروژه مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ گلشن -هفت تیر – شرکت پاریز شرق – AKE -PMS – سال 95
09/10/1400
پروژه مرکز مالی و اقصادی مشهد پاژ – سیستم پارکینگ هوشمند – شرکت بنا گستران هشتم توس سال 94 – AKE JSST-PMS
09/10/1400
 

پروژه پارکینگ مجتمع تجاری اداری سلمان مشهد – سال 95

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ - AKE-PMS
مکان اجرای پروژه : مشهد- خیابان راهنمایی
سال اجرا : 1395
کارفرما :شرکت فلات توس