شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 03:53
پروژه 6 واحدی خیابان باهنر باهنر 6 – آقای مهندس صابری و آقای مهندس هاشمی عطار
09/10/1400
پروژه 5 واحدی میزان – مهدی 21 – آقای محسن حلمی – موسسه مالی و اعتباری میزان
11/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار ملک آباد گویا5

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد گویا 5
سال اجرا : 1392
کارفرما : آقای مهندس دهستانی