شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 04:09
پروژه 4 واحدی بلوار هنرستان هنرستان 8 – آقای سراجیان – کارخانه شیر بشیر
11/10/1400
پروژه 6 واحدی کوثر 12 – آقای مهندس اسدزاده
09/10/1400
 

پروژه 6 واحدی -ملک آباد -فرهاد 12

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -بلوار ملک آباد فرهاد 12
سال اجرا :1391
کارفرما : آقای مهندس بیات