شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:20
پروژه 5 واحدی بلوار احمد آباد ابوذر 34 – آقای ترابی و آقای مهندس ایزدی – شرکت توس گستر
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد فرهاد 12 – آقای مهندس بیات
11/10/1400
 

پروژه 4 واحدی - هنرستان 8 - کارخانه شیر بشیر

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - هنرستان 8
سال اجرا : 1396
کارفرما : آقای سراجیان – کارخانه شیر بشیر