شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:22
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
پروژه 5 واحدی بلوار ملک آباد قدس 9 – آقای مهندس رحمتی
10/10/1400
 

پروژه دوپلکس باغ سه راه فردوسی

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - سه راه فردوسی
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس علی اکبر رحیمیان - آقای رمضان زاده