شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 19:57
پروژه تریپلکس – تربت جام – آقای دکتر رستمی – جناب مهندس دلارام
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 9 واحدی بلوار سجاد بهارستان 6

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- بهارستان 6
سال اجرا :
کارفرما : دکتر عابد زاده