شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 03:51
پروژه ساختمان پزشکان بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 13 – آقای داوود زاده و رمضانی – گروه پورداوود
10/10/1400
پروژه بیمارستان رضوی – بخش ICU – آستان قدس رضوی
09/10/1400
 

پروژه دانشگاه شهید منتظری - سال 91

امکانات اجرا شده هوشمند سازی: کنترل تجهیزات برق و مکانیک دروس BMS

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - میدان شهید کاوه
سال اجرا : 1391
کارفرما : سازمان فنی و حرفه ای - دانشکده فنی مهندسی شهید منتظری