شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:37
پروژه 6 واحدی بلوار امامت – آقای شریعتی نیا
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 24 واحدی صیاد 26 ویلای 12

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - صیاد 26- ویلای 12
سال اجرا :
کارفرما : آقای داوود زاده و آقای رمضانی - گروه پورداوود