شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:24
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1 – آقای شگفتی – گروه معماری شکوفا
10/10/1400
پروژه 6 واحدی خیابان باهنر باهنر 6 – آقای مهندس صابری و آقای مهندس هاشمی عطار
09/10/1400
 

پروژه 6 واحدی - نبش باهنر 6

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار باهنر- نبش باهنر 6
سال اجرا :1393
کارفرما : آقای تلگردی