شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 21:24
پروژه باغ دوپلکس چشمه گیلاس – آقای بوستانی – کارخانه تبرک
09/10/1400
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار سجاد 24 – آقای مهندس اسفهبدی
10/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1
سال اجرا :
کارفرما : آقای شگفتی - گروه معماری شکوفا