شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 19:33
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بیرجند خیابان مدرس – آقای فرزانگان
09/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه تریپلس لوکس مسکونی بلوار احمدآباد نبش دادگر 9

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار احمد آباد- نبش دادگر 9
سال اجرا :
کارفرما : خانم دکتر شیرازیان