شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:11
پروژه مسکونی قم – آقای مهندس صفری
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار سجاد حامد جنوبی 8 - آقای مهندس غنیان

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- حامد جنوبی 8
سال اجرا :
کارفرما: آقای مهندس غنیان – گروه برج سازی غنیان