شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:00
پروژه تریپلکس – تربت جام – آقای دکتر رستمی – جناب مهندس دلارام
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی خیابان احمد آباد ابوذر غفاری 33

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ابوذر غفاری 33
سال اجرا :
کارفرما : آقای میر جلیلی