شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:41
پروژه ویلاژ توریست – آقای طوسی – کنترل تاسیسات و فن کویل سال 92- BMS- HDL
09/10/1400
پروژه مرکز مالی و اقتصادی مشهد – پاژ – شرکت بنا گستران هشتم توس – هوشمند سازی کل واحد های اداری و تجاری – سال 97 برند – Schneider – Home Automation
09/10/1400
 

Eyvane Farsh Mehdi Zade - Sanabad five ways

Implemented smartize facilities:

1. Smart lighting
2. Intelligent mechanical installation control
3. Intelligent motor equipment control

Project location : Sanabad five ways - Mashhad
Year of implementation :
Employer: Mr. Shabanzadeh & Mehdi Zade