شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:45
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1 – آقای شگفتی – گروه معماری شکوفا
10/10/1400
پروژه 6 واحدی خیابان باهنر باهنر 6 – آقای مهندس صابری و آقای مهندس هاشمی عطار
09/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی - سجاد 24

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - سجاد 24
سال اجرا : 1392
کارفرما : آقای مهندس اسفهبدی