شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:59
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بیرجند خیابان مدرس – آقای فرزانگان
09/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی خیابان سازمان آب صادقی 21

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار شهید صادقی 21
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس محمدی