شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:15
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان بنفشه 1 – آقای مهندس کلالی – مهندسین مشاور آتک
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی - صارمی 28

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار صارمی 28
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس علیایی