شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 21:31
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بیرجند خیابان مدرس – آقای فرزانگان
09/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه مسکونی 5 واحدی کفایی

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - خیابان کفایی
سال اجرا :
کارفرما : مهندس اخوان