شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:18
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بیرجند خیابان مدرس – آقای فرزانگان
09/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 9 واحدی به همراه 3 دوپلکس بلوار سجاد - حامد جنوبی 7

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- حامد جنوبی 7
سال اجرا :
کارفرما : آقای دکتر کوشکی