شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:46
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بیرجند خیابان مدرس – آقای فرزانگان
09/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه امامت 20 - 4 واحدی به همراه دوپلکس

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - امامت 20
سال اجرا :
کارفرما : آقای لطفی