شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:12
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی اصفهان – آقای مهندس علمی نیا – آقای سکوت
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه بلوار سجاد بزرگمهر جنوبی 13 - بهزاد-9 واحدی

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- بزرگمهر جنوبی 13
سال اجرا :
کارفرما : آقای نعیمی