شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 19:35
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی اصفهان – آقای مهندس علمی نیا – آقای سکوت
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 4 واحدی بلوار سجاد گلایل 8/1

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد -گلایل 8/1
سال اجرا :
کارفرما : آقای میرزایی