شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 04:27
پروژه 5 واحدی بلوار ملک آباد قدس 9 – آقای مهندس رحمتی
10/10/1400
پروژه 5 واحدی هاشمیه لاله 1 – آقای تلگردی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی هاشمیه نبش لاله 4

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - هاشمیه -نبش لاله 4
سال اجرا : 1392
کارفرما : آقای تلگردی