شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:01

پروژه های انجام شده توسط شرکت پاییزان ره سامان سپهر شرق
 

تعداد کل پروژه های مسکونی: 89 پروژه

تعداد کل پروژه های بیمارستانی: 6 پروژه

تعداد کل پروژه های پارکینگی: 9 پروژه

تعداد کل پروژه های انجام شده: 118 پروژه

تعداد کل پروژه های تجاری اداری: 11 پروژه

تعداد کل پروژه های هتلی: 3 پروژه