شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 19:59
 

پروژه های انجام شده توسط شرکت پاییزان ره سامان شرق

تعداد کل پروژه های مسکونی: 87 پروژه

تعداد کل پروژه های بیمارستانی: 6 پروژه

تعداد کل پروژه های پارکینگی: 9 پروژه

تعداد کل پروژه های انجام شده: 116 پروژه

تعداد کل پروژه های تجاری اداری: 11 پروژه

تعداد کل پروژه های هتلی: 3 پروژه