شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:57
 

پروژه های انجام شده توسط شرکت پاییزان ره سامان شرق

تعداد کل پروژه های مسکونی: 87 پروژه

تعداد کل پروژه های بیمارستانی: 6 پروژه

تعداد کل پروژه های پارکینگی: 9 پروژه

تعداد کل پروژه های انجام شده: 116 پروژه

تعداد کل پروژه های تجاری اداری: 11 پروژه

تعداد کل پروژه های هتلی: 3 پروژه

  • همه
  • بیمارستانی
  • تجاری اداری
  • مسکونی
  • هتلی
  • پارکینگی