شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
ساعت 07:47

پروژه های انجام شده توسط شرکت پاییزان ره سامان سپهر شرق

تعداد کل پروژه های مسکونی: 89 پروژه

تعداد کل پروژه های بیمارستانی: 6 پروژه

تعداد کل پروژه های پارکینگی: 9 پروژه

تعداد کل پروژه های انجام شده: 118 پروژه

تعداد کل پروژه های تجاری اداری: 11 پروژه

تعداد کل پروژه های هتلی: 3 پروژه